'ohana - family - la famille

Hawaiian English français
kūpuna grandparents les grands-parents
kupuna kāne grandfather le grand-père
kupuna wahine grandmother la grand-mère
mākua parents "
makuakāne father
dad
le père
papa
makuahine mother
mom
la mère
maman
kāne male husband l'époux, le mari
wahine male wife, spouse l'épouse
kanaka
kāne
man
male
l'homme
masculin
wahine woman
female
la femme
féminin
'anakala uncle l'oncle
'anakē aunt la tante
'ohana keiki nephew
niece
le neveu
la nièce
hoahānau cousin "
poi boy le garçon
keikikāne son le fils
kaikamahine girl
daughter
la fille
ka/nā māhoe twin(s) jumeau(x)
keiki / kamali'i kid, child / children enfant(s)
mo'opuna grandchild le petit-enfant
pēpē baby le bébé
[m] ka/nā hoaaloha
[ f ] ka hoaaloha wahine
friend(s) ami(s)
l'amie
ka/nā malihini guest(s) invité(s)
ka/nā hoa kaiahome neighbour(s) voisin(s)
kanaka person la personne
po'e people les gens


brother - le frère

if you are a female
-> your brother : ke kaikunāne

if you are male
-> your older brother : ke kaikua'ana
-> your younger brother : ke kaikaina

sister - la sœur

if you are a male
-> your sister : ke kaikuahine

if you are female
-> your older sister : ke kaikua'ana
-> your younger sister : ke kaikaina