anahonua, moleanahonua - geometry - la géométrie


huinakolu
le triangle

huinahā hiō
rhombus - le losange

huinahā loa, 'ahalualike
le rectangle

huinahā (like/kaulike), kuea
square - le carré

huinalima
le pentagone

pa'aono, huinaono
l'hexagone

pō'ai lō'ihi
l'ellipse

apo, pō'ai, pōhai
circle - le cercle

pū'o'a, pelamika
la pyramide

pu'u, 'ōpu'u
cone - le cône

paukū 'oloka'a
cylinder - le cylindre

poepoe, pa'a poepoe,
poepoepīkoi
sphere - la sphère

pa'a'ili ono (like), kupa
le cube